Bidrar till hållbar stadsutveckling

Hållbarhet har alltid varit en del av kärnan i vårt arbete och en grundläggande drivkraft för vår verksamhet. Vi bidrar till smarta och hållbara samhällen och till den cirkulära ekonomin genom att omdefiniera hur samhället ser på avfall – både idag och i framtiden.

Man beräknar att ytterligare 2,5 miljarder människor arbetar och lever i städer kring 2050. Det kräver att städerna har smartare och mer hållbara lösningar för att hantera avfall. Envac är en del av en bredare lösning genom att främja cirkulär resursanvändning och klimatneutralitet och samtidigt förbättra livsmiljön för boende och skapa mervärden för fastighetsägare.


Cirkulär resursanvändning

Våra lösningar främjar bättre resurs- och materialanvändning genom högeffektiva system för avfallshantering stödd på smart digital teknik. Det blir lättare för användarna att sortera och återvinna då vårt system kan hantera flera olika fraktioner i samma system. Det ökar mängden återvinning och cirkulär materialanvändning.

Läs mer

Kvalitet i vardagen/ boendemiljö

Vårt avfallshanteringssystem förbättrar livsmiljön för de boende genom tryggare gatumiljöer och renare bostadsområden. Vår lösning frigör plats för mer grönområden som kan användas för cykelbanor, parker och promenadstråk m m. Vårt smarta system minimerar användning av tung trafik för avfallshantering då systemet automatiskt transporterar avfallet ut från bostadsområdet. Det minskar utsläppen från avfallshanteringen med upp till 90%. Även buller, dåliga lukter och ohyra minskar och livsmiljön blir renare och grönare.

Läs mer

Klimatneutraliet

Vårt långsiktiga mål är att vår verksamhet och driften av våra kunders system är klimatneutrala till 2030.

Utredningar visar att vårt system har 90% lägre klimatpåverkan än konventionella system. Med hjälp av den senaste tekniken har vi förbättrat energianvändningen i befintliga system med upp till 50% under de senaste tio åren.

Läs mer

Mervärde för kunder och användare

Våra system skapar mervärden för fastighetsägare, byggentreprenörer och samhället genom att frigöra ytor för fler fastigheter och andra faciliteter.

Den plats som frigörs av att inte behöva ha soprum och återvinning som i konventionell avfallshantering kan användas till kontor, förråd, hobbyrum eller andra gemensamhetsytor. Genom att avfallet  transporteras bort från fastigheterna minskar risken för brand och därmed kan försäkringskostnaderna minska.

Läs mer

FNs hållbarhetsmål

Alla behöver göra vad de kan för att nå FNs hållbarhetsmål. Vi är redo att göra vår del.

Läs mer

Företagsansvar

Envac arbetar för att skapa goda förhållanden både vid drift av systemet och inom leverantörsledet. Det innefattar att medarbetare behandlas rättvist och enligt gällande arbetsnormer, samt att främja etisk upphandling i alla led. På så sätt säkerställer vi att Envac har en positiv påverkan på miljön och samhället.

Våra kärnvärden är:
• Goda arbetsförhållanden
• God sed och etiskt företagande
• Mångfald och inkludering

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2022

Envac strävar mot klimatneutralitet både inom vår egen verksamhet samt för driften av våra kunders system till 2030. Som en del av detta lanserar vi vår hållbarhetsrapport. Rapporten visar den påverkan vårt arbete har haft på miljön, ekonomi och sociala faktorer under föregående år.

Läs hela rapporten Ladda ned rapporten

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält