Envac bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Vår planet står inför flera utmaningar och FNs hållbarhetsmål är ett utmärkt sätt att på ett positivt sätt bidra för att möta utmaningarna. Envac arbetar för att minska effekten av de globala utmaningarna genom en mer innovativ och tillgänglig avfallshantering. Med den teknik vi har till vårt förfogande är det tydligt att vi kan hjälpa planeten idag och för framtida generationer.

2015 lanserade FN de 17 hållbarhetsmålen (SDG) för att göra världen mer hållbar till 2030. Hållbarhetsmålen täcker en rad områden som sanitet och minskad smittspridning, rent vatten och luft, men även robusta urbana miljöer och minskad användning av fossila bränslen.

Vårt system tacklar de utmaningarna och hjälper städer, organisationer och företag att nå FNs hållbarhetsmål.

Ett ökat fokus på hållbara initiativ och lösningar från alla samhällets aktörer har tydliggjort vikten av FNs hållbarhetsmål. Smarta städer investerar i Envacs innovativa, automatiserade avfallshantering för att minska sin klimatpåverkan och skapa en bättre framtid. Envac erbjuder en högteknologisk lösning för att hantera allt från lokala anpassningar och begränsa antalet sopbilar i stadstrafik, till ökad återvinning och minskade mängder restavfall.

Hälsa och välmående för alla generationer

FNs tredje hållbarhetsmål handlar om god hälsa och välmående, men i stora delar av världen kämpar man fortfarande med avfallshantering och effekterna av slit-och-släng-samhället. Avfallshantering är idag högsta prioritet, men med ett skifte mot en mer cirkulär ekonomi och investeringar i hållbar teknologi. Envacs system bidrar till hälsa och välmående då det förebygger lukt och skadedjur och våra beröringsfria inkast minskar spridning av sjukdomar. Med vårt system försvinner sopbilar från tätbebyggda områden och det minimerar risken för trafikolyckor, skador och dödsfall. Våra lösningar för sjukhusavfall bidrar till en säkrare hantering av kontaminerad tvätt och smittförande avfall.

Främja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor

Envac arbetar för en ekonomisk tillväxt för alla med gröna initiativ, goda arbetsvillkor och rättvisa löner. 

Sättet vi arbetar på bygger en hållbar och innovativ ekonomi som minskar ojämlikhet. Genom initiativ för effektiv energianvändning och smarta processer gör vi vår del för att bygga en värld som värderar både människor och planeten vi bor på.

Bygga robust infrastruktur, främja hållbar industrialisering och stimulera innovation

Vårt system är robust och fortsätter att fungera även under extrema förhållanden. Vårt system på Roosevelt Island, NYC har varit i drift sedan 1975 och var i full drift under de svåra snöstormarna 2010 och orkanen Sandy 2012. Vårt system lämpar sig även för att installeras i befintliga och känsliga stadsmiljöer. Exempel på sådana framgångsrika installationer är i världsarvslistade historiska Bergen i Norge och i norra Spanien.

SOURCE: THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS REPORT 2022: UNSTATS.UN.ORG/SDGS/REPORT/2022/

Hållbara städer och samhällen

Hållbar stadsutveckling är idag fokus för många länder och lokala styren. Automatiserad avfallshantering ses i många städer som en nyckelfaktor för att skapa hållbara boendemiljöer. Med ständigt ökande urbanisering ökar behovet av att bygga smarta och hållbara städer. Envac bidrar till mer hållbara urbana miljöer där vägar ersätts med trottoarer, cykelbanor och grönområden. Tillsammans med bättre luft som ett resultat av minskad trafik och utsläpp från sopbilar verkar vi för en bättre kvalitet i vardagen i världens städer.

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Konventionell avfallshantering innefattar regelbunden rengöring av avfallskärl vilket leder till ökad användning av vatten och en risk för att förorena grundvattnet. Det kan röra sig om så mycket som 200 liter per invånare per år. Vårt innovativa system minskar trycket på vattenresurser och bidrar till att nå FNs mål för minskad vattenanvändning.

Envacs system och lösningar verkar för att nå FNs mål för hållbar konsumtion och produktion genom att göra avfallshantering till en del av den cirkulära ekonomin. Systemet kan hantera flera fraktioner av återvinning och avfall och med vårt sorteringssystem blir återvinning både enkelt och kostnadseffektivt så att resurser kan användas om och om igen. Matavfall kan användas för att producera bioenergi och biogödsel.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Vår sopsug har bevisat positiv påverkan på klimatet då systemet minskar klimatutsläpp med upp till 90%. Det är en av flera anledningar till att EU-kommissionen anser att sopsug är bästa praxis för urbana miljöer. I många av världens städer, som Singapore, Stockholm och Seoul, är sopsug rekommenderad lösning för avfallsinsamling. Ökad återvinning är ytterligare ett sätt för minskad klimat- och miljöpåverkan. En ny studie gjord i Sverige av LocalLife visade på 48% ökad återvinning av plast och tidningar i den fokusgrupp som använde Envacs app ReFlow.

Hållbarhetsrapport 2022

Envac strävar mot klimatneutralitet både inom vår egen verksamhet samt för driften av våra kunders system till 2030.
I vår årliga hållbarhetsrapport redovisar vi den påverkan vårt arbete har haft på miljön, ekonomi och sociala faktorer under föregående år.

Läs rapporten

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält