Företagsansvar

Envac tar ansvar genom att främja goda arbetsförhållanden och gott
affärsmannaskap i både den egna verksamheten och i våra leverantörskedjor.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete

Vår förhållningssätt till ansvarstagande som företag är grunden för vårt hållbarhetsarbete. Vårt mål är att vara en hållbar och ansvarstagande samarbetspartner genom att fokusera på tre områden av företagsansvar: 

  • Arbetsförhållanden
  • Etik och god sed
  • Mångfald och inkluderande

Säkra arbetsförhållanden är högsta prioritet

Vi arbetar för att garantera säkra arbetsförhållanden för alla som påverkas av våra system – inklusive vår egen personal, våra kunder och renhållningsarbetare.

Säkerhet genomsyrar varje nivå i vårt företag. Våra ledningsteam, både lokala och globala, har alltid med säkerhet som en parameter i diskussion och beslut och arbetar kontinuerligt för att skapa en säkerhetskultur inom företaget.

Vi har en proaktiv approach för att förhindra arbetsplatsolyckor med målet att inte ha några olyckor över huvud taget. Vi använder oss av rapporteringsverktyg som Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (Occupational Health and Safety) och vi engagerar oss i olika säkerhetsprogram. Vi har nyligen introducerat ett globalt nyckeltal för arbetsmiljö som mäter incidenter, allvarliga olyckor och “near misses”, det vill säga incidenter som skulle kunna lett till skada.

Sanitära och säkra arbetsförhållanden i sjukhusmiljö

Vår lösning för sjukhus hanterar avfall, tvätt och smittförande material i ett säkert, slutet system vilket minimerar risken för smittspridning och ökar säkerheten för patienter och personal.

Smittförande avfall läggs i separata inkast och transporteras i ett fristående system där det omvandlas till ofarligt avfall med säkra metoder. Systemet desinficeras automatiskt med jämna mellanrum.

Läs mer

Minskad manuell hantering och förbättrad arbetsmiljö

Manuell hantering – med tunga lyft och mycket bärande – är en av de främsta orsakerna till arbetsplatsolyckor inom konventionell avfallshantering. Genom att vårt automatiska system tar bort de arbetsuppgifterna främjar vi en bättre arbetsmiljö inom avfallsinsamling och för hantering av tvätt på sjukhus.

Etik och god affärssed

God affärssed är centralt för Envacs rykte och verksamhet. Våra samarbetspartners, inklusive leverantörer och kunder, är grundläggande för vår möjlighet att driva en god och etisk verksamhet.

Uppförandekod

Envacs uppförandekod hjälper våra medarbetare att agera etiskt i den dagliga verksamheten. Vår uppförandekod för leverantörer har samma syfte och målet är att alla externa leverantörer följer den. 

Våra anställda erbjuds e-utbildningar i uppförandekod, visselblåsning, etik o s v.

Visselblåsare
Vi lanserade vår process för att skydda visselblåsare 2022. Den gör det möjligt för interna och externa parter att anonymt rapportera misstänkta avvikelser från vår uppförandekod eller andra oetiska handlingar till en tredje part.

Mångfald och inkludering

Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och inkludering för våra anställda över hela världen.

Global policy för mångfald och inkludering

Vi lanserade 2022 en global Diversity and Inclusion Policy som fungerar som en guide för mångfaldsarbetet genom hela vår organisation. Vår övertygelse är att vi genom att bygga en inkluderande organisation som ser mångfald som en tillgång skapar förutsättningar för innovation och långsiktig framgång.

Vi kommer att ytterligare stärka vårt mångfaldsarbete. Varje år gör vi en gap-analys för att ta fram en handlingsplan på hur vi kan skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält