Envac bidrager til de globale bæredygtighedsmål

Vores planet har mere end nogensinde brug for hjælp, og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er den perfekte rettesnor for, hvordan vi kan gøre en positiv forskel. Envac arbejder målrettet på at gøre affaldshåndtering mere innovativ og tilgængelig for at reducere effekten af de aktuelle globale udfordringer. Med teknologierne lige ved hånden er det mere tydeligt end nogensinde før, at vi kan gøre en forskel og påtage os vores del af hensyn til de fremtidige generationer. I 2015 fastlagde FN de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er) med henblik på at gøre verden mere bæredygtig inden 2030. Målene for bæredygtig udvikling dækker en bred vifte af områder fra sanitet og forebyggelse af smitsomme sygdomme, til rent vand og ren luft, fra modstandsdygtige bymiljøer til reduceret forbrug af fossile brændstoffer. Vores system tackler disse udfordringer og hjælper byer, organisationer og virksomheder med deres bidrag til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

I takt med at virksomheder, regeringer og lokalsamfund fortsat prioriterer bæredygtighedstiltag, bliver betydningen af FN’s verdensmål blevet mere og mere tydelig. Intelligente byer investerer i Envacs automatiserede affaldsindsamling som en intelligent bæredygtig løsning, der reducerer belastningen af miljøet og skaber en mere bæredygtig fremtid. Envac leverer en progressiv, automatiseret løsning til mange byer over hele verden med henblik på alt fra optimering af serviceydelser for at opfylde lokale behov, begrænsning af lastbiltrafikken i byerne, reduktion af affaldsproduktionen til forbedring af genanvendelsesgraden og etablering af arbejdspladser. Når det drejer sig om global bæredygtighed, er det indlysende, at vi skal samle vores indsatser og arbejde sammen i harmoni for at bevare vores planet for fremtiden.

Et sundt liv og trivsel for beboere i alle aldre


At få alle med kræver, at det menneskeskabte affald ikke blot efterlades til efterkommerne. FN’s verdensmål 3 fokuserer på sundhed og trivsel, men mange dele af verden kæmper stadig med at håndtere deres affald og tackle konsekvenserne af brug-og-smid-væk-kulturen. I det moderne samfund har affaldshåndtering fortsat topprioritet og betragtes som en naturlig del af en cirkulær økonomi og øgede investeringer i bæredygtig teknologi. Vores system fremmer brugernes sikkerhed og sundhed, da det forebygger uhygiejniske forhold, lugt og skadedyr, og vores berøringsfri teknologi reducerer overførslen af sygdomme. Da renovationstrafikken bliver reduceret i tætbefolkede områder, minimeres også antallet af trafikrelaterede ulykker og dødsfald. Vores løsninger til hospitaler fremmer sikker håndtering af forurenet vasketøj og medicinsk affald på hospitaler.

Bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse og ordnede arbejdsforhold

I alt fra faste lønordninger og sikre arbejdsforhold til grønne initiativer bevæger Envac sig i støt fart hen imod økonomisk vækst, som kommer alle til gode. Vores fokus er at drive den automatiserede platform ud fra bæredygtige forretningsstrategier. Fra lean-processer til grønne energiinitiativer er vi med til at opbygge en verden, der værdsætter både mennesker og planeten. Vores arbejdsprocesser etablerer innovative og bæredygtige økonomiske modeller, som reducerer ulighed og er til fordel for alle involverede.

Modstandsdygtig infrastruktur, bæredygtig industrialisering og innovation

Vores system er modstandsdygtigt og fortsætter med at fungere selv under ekstreme forhold. Vores anlæg på Roosevelt Island, NYC, har været i drift siden 1975 og fungerer gennem både den kraftige snestorm i 2010 og orkanen Sandy i 2012. Der er også mulighed for at eftermontere vores system i følsomme byområder. Eksempelvis i den norske by Bergens historiske miljø og i det nordlige Spanien har vi haft stor succes med det.

SOURCE: THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS REPORT 2022: UNSTATS.UN.ORG/SDGS/REPORT/2022/

Inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige byer

Bæredygtige byer er ved at danne præcedens for mange lande og lokale myndigheder. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er automatiseret affaldsindsamling på dagsordenen i mange byer og er blevet identificeret som en afgørende faktor for etableringen af bæredygtige boligområder. Med den stadigt voksende urbanisering øges presset for at skabe intelligente bæredygtige byer. Envac bidrager til etableringen af mere bæredygtige bymiljøer, hvor veje viger pladsen for fortove, cykelstier og grønne områder. Foruden bedre luftkvalitet som følge af mindre renovationstrafik hjælper vi byerne med at nå deres mål og styrke livskvaliteten i byerne.

Bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Den traditionelle affaldsindsamling omfatter regelmæssig rengøring af affaldsbeholdere og dermed øget vandforbrug samt risiko for forurening af grundvandsressourcer. Vandforbruget til rengøring kan være helt op til 200 liter pr. indbygger om året. Vores innovative system minimerer denne belastning af vandforsyningen og bidrager til at nå FN’s mål om forbedret vandforvaltning på globalt plan. Envacs system og tjenester bidrager til at nå FN’s mål om ansvarligt forbrug og produktion ved at inddrage affaldsindsamlingen ind i den cirkulære økonomi. Systemet kan håndtere flere fraktioner af affald, og med vores sorteringssystem bliver genanvendelsen nem og omkostningseffektiv og sikrer, at ressourcer kan genbruges i et uendeligt kredsløb. Madaffald kan bruges til at producere bioenergi og biogødning.

Tiltag haster for at bekæmpe klimaforandringerne og effekten af dem

Vores pneumatiske affaldsindsamling har en dokumenteret positiv indvirkning på klimaforandringerne, som indgår i FN’s mål nr. 13, idet systemet reducerer CO2-udledningen med op til 90 %. Det er en af grundene til, at Europa-Kommissionen betragter pneumatisk affaldsindsamling som bedste praksis for byområder, og mange af verdens byer som f.eks. Singapore, Stockholm og Seoul har gjort den til deres foretrukne affaldsindsamlingsmetode. Tiltagene kræver også en høj genanvendelsesgrad, som kan reducere miljøbelastningen markant. En nylig undersøgelse, der blev udført af LocalLife for fokusgruppen gennem Envac ReFlow-appen, viste en stigning på 48 % i genanvendelsesgraden for plast og aviser i Sverige.

Bæredygtighedsrapport 2022

Envac har forpligtet sig til at gøre sin globale drift CO2-neutral inden 2030 ud fra de årlige publicerede bæredygtighedsrapporter. Rapporten fra juni 2023 illustrerer vores miljømæssige, økonomiske og sociale resultater i løbet af 2022.

Læs hele rapporten

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes