Avfallet kastas i inkastet som kan vara placerat inom- eller utomhus. Flera olika avfallssorter kan samlas in på samma inkastpunkt men i olika inkast.Påsen hamnar i en sluten lagringstank under marken som töms varje eller varannan vecka.På tömningsdagen ansluter sig en sopsugsbil till en dockningsstation för att styra tömningen från tanken till bilen. Det sker helt automatiskt.På tömningsdagen ansluter sig en sopsugsbil till en dockningsstation för att styra tömningen från tanken till bilen. Det sker helt automatiskt.En ventil öppnas på tanken och soppåsarna åker ut i rörsystemet.  Sopsugsbilen startar vakuumpumpen och avfallet transporteras med luft under marken i ca 70 km/h till sopsugsbilen. Sopsugsbilen startar vakuumpumpen och avfallet transporteras med luft under marken i ca 70 km/h till sopsugsbilen. När avfallet kommer fram till bilen separeras avfallet från luften som filtreras innan den går ut på taket av bilen. Avfallet komprimeras in i bilens behållare. Upp till 80 m3 avfall kan lagras i bilen innan den behöver tömmas.Sopsugsbilen drivs av 100% förnyelsebart bränsle och utveckling går mot att i framtiden bli 100% eldriven.

Mobilt sopsugssystem

Envac utvecklade det mobila sopsugsugssystemet i slutet av 1980-talet som ett komplement till de underjordiska stationära systemet. All teknik finns i bilen i stället för i en terminal. Sedan dess har tusentals bostadsområden utrustats med vårt system.

Envacs moderna sugbilar är alla utrustade med ett smart styrsystem som gör att chaufförerna enkelt och effektivt kan styra och övervaka tömning från kontrollpaneler i bilen. Alla våra egna sopsugsbilar körs idag på fossilfritt bränsle. Vi arbetar mot att köra de mobila enheterna på 100% eldrift i framtiden.

City Mobile System Truck
Sopsugstekniken sitter i bilen

Många fördelar för både avfallshantering, stadsmiljön och planeten

• Tillgängligt 24/7 med rena gårdar och trottoarer istället för överfulla soptunnor

• Bekvämt med smart placerade, mer hygieniska sopinkast

• Mindre buller, avgaser och tung trafik än med traditionell sophantering

• Smart och enkel återvinning i samma system

• Frigör ytor som kan användas till kommersiella lokaler, cykelförråd e t c 

Så fungerar det mobila systemet

Centralt belägna sopinkast

Användarna slänger avfallspåsarna i lättåtkomliga sopinkast som placerats inom- eller utomhus. Avfallet lagras i slutna tankar under jord som binds ihop med dockningspunkter via ett underjordiskt rörnät.

Dockningspunkter placeras strategiskt – dockningspunkterna placeras så att sopsugbil som hämtar avfallet inte behöver köra in på gårdar, gator eller områden.

Enkel tömningsprocess – tömningen av tankarna sker med reguljära intervaller anpassade efter mängden avfall och tankarnas lagringskapacitet. Sopsugbilen tömmer tankarna genom att skapa ett undertryck i rörsystemet. Undertrycket aktiverar en skruvfunktion i tankarna som gör att avfallet lätt sugs från tankarna in i bilen där det sedan komprimeras. Föraren sköter och övervakar hela tömningsprocessen själv. Datorn styr vilken tank som ska tömmas och hur den ska tömmas.

Viktmätning – när tankarna töms registreras mängden insamlat avfall per tank genom viktmätning i fordonet. Informationen kan sedan användas till att fakturera enskilda fastighetsägare eller verksamheter för det avfall de generar.

Tillgänglighet – genom att avfallsinkasten är sammankopplade kan stor hänsyn tas till de boendes komfort och tillgänglighet. Gångavstånden kan minimeras samtidigt som en central placering medför bättre ordning och mindre nedskräpning. Detta gör att servicegraden kan optimeras vilket resulterar i nöjdare användare och bättre återvinning.

Barntäta områden – i områden med mycket barnfamiljer-, som radhusområden – innebär traditionell avfallshantering en risk för olyckor.  Envacs mobila system lämpar sig mycket väl där eftersom behovet av tunga transporter som behöver ta sig in i området minskar.

Antal hushåll per inkast – med tusentals anläggningar kan vi beräkna storleken på tank samt antalet inkast som behövs i förhållande till förväntade avfallsmängder och planerad hämtningsfrekvens.

Få hämtningsställen då flera gårdars inkast är sammankopplade till en dockningsstation

Frågor och svar om det mobila sopsugssystemet

Vilket material är rören gjorda av? Rören är gjorda av stål.   

Hur är det med korrosion? Rören skyddas av PE-beläggning. Korrosion på rören kan uppstå om de är installerade i korrosiva miljöer. Genom regelbunden luftning av rören minskar risken för korrosion. Det ger skydd och är mycket mer kostnadseffektivt än att använda rostfria stålrör.  

Hur djupt läggs rören ned? Rören installeras vanligtvis ca en meter under gatunivå.  

Hur hanteras andra rör och infrastruktur/fasta objekt under marken? Vi använder böjar för att gå förbi dem vertikalt eller horisontellt.  

Vad är den maximala stigningen för ett rör? Lutningen bör inte överstiga 20° uppåt. Kortare sträckor kan det mobila systemet klara lodräta stigningar om det är nödvändigt. En högre lutning kräver ett kraftigare luftflöde, vilket ökar slitaget i rören. Maximal lutning kan variera beroende på var i systemet lutningen är samt beroende på avståndet från lutningen till sugbilens dockningspunkt.  

Kan systemet installeras i befintliga byggnader? Ja, det görs ofta. Många av våra installationer görs i befintliga områden. Både utomhus- och inomhusinkast kan installeras. Om byggnaderna redan har sopnedkast kan det vara möjligt att ansluta dem till systemet. Det är vanligt med installation av mobila system i mindre bostadshus från ca 15 lägenheter.  

Vilken är lufthastigheten för avfallstransporten i rören? Den varierar mellan 18 och 25 m/s beroende på avfallets densitet och transportavstånd.  

Hur högt är undertrycket? Normalt runt 30 kPa, men det kan variera från system till system.  

Lämpar sig för både små som stora och nya som gamla bostadsområden

Envacs mobila avfallssystem är mycket flexibelt. Såväl enskilda fastigheter från ett tiotal lägenheter upp till större områden med hundratals eller flera tusen lägenheter kan anslutas.

Det mobila avfallssystemet kan med fördel installeras i äldre fastigheter med t ex källare som kan ge plats åt en eller flera tankar. Rörsystemet ansluts sedan till en dockningspunkt utanför fastigheten. I de flesta fall kan även befintliga sopnedkast anslutas till det mobila systemet.

Frigör utrymme

I takt med att städerna blir allt mer tätbebyggda och tätbefolkade ökar behovet av grönytor. Dels gör det den smarta staden mer resilient och dels så upplevs dessa gröna lungor positivt av boende och besökare. I den smarta staden flyttar vi avfallshanteringen under jord så att folk, barn och cyklar får mer utrymme ovan jord. Envacs sopsugssystem ersätter infrastruktur för sopbilar och stora återvinningsstationer med smarta och smidiga sopinkast.

Återanvända och återvinna avfall

Smarta städer är designade så att de använder samma resurser om och om igen så länge det går. Det gör att återvinning måste vara lätt och tillgängligt. Det som inte går att återvinna används istället i energiproduktion eller för kompostering. Vårt sopsugssystem är enkelt att använda och hanterar många olika typer av återvinning. Det som inte går att återvinna används effektivt för elproduktion, fjärrvärme eller kompostering.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält