Optimerad insamling av hushållsavfall

Envacs optiska sorteringslösningar kan användas av städer och områden av alla storlekar och kan minska transport- och insamlingskostnaderna med över 50 % jämfört med konkurrerande system


Vår optiska sortering kan kombineras med vårt smarta sopsugssystem eller med kommunens befintliga insamlingsmetod för en kostnadseffektiv hantering som också ökar återvinningsgraden. Med vår teknik är det lätt att uppfylla samtliga krav i den nya förpackningsförordningen.

Kompatibelt med befintlig insamlingsmetod och utrustning.

Ett kärl för alla påsar ger nöjdare avfallslämnare med ökad återvinningsgrad.

Hjälper dig nå dina miljömål och bidra till den gröna omställningen.Hur fungerar det?


Klicka runt på vår interaktiva karta för att lära dig mer.

Hushållen källsorterar sitt avfall i olikfärgade påsar, varje avfallstyp (fraktion) får en egen färg eller mönster.Alla avfallspåsar läggs i samma kärl. Det töms av en vanlig sopbil, precis som idag. Man behöver inte byta utrustning. Avfallet fraktas till en sorteringsanläggning där påsarna med hjälp av optik sorteras efter färg.De sorterade avfallsfraktionerna samlas i stora containrar och är redo för vidare materialåtervinning. Matavfallet körs till en biogasanläggning och omvandlas till miljövänlig biogas som används som drivmedel och ersätter fossil diesel. Restavfallet, alltså allt som inte kan materialåtervinnas, körs till en förbränningsanläggning där både elektricitet och fjärrvärme produceras. Optisk sortering kan användas oavsett insamlingsmetod.

Det fungerar synnerligen väl med Envacs sopsuganläggningar, men även med manuell insamling..

.

Optisk sortering: 1 kärl för allt!

Systemet är byggt på färgkodning där användarna sorterar avfallet i påsar med en specifik färg för varje avfallstyp. Det gör det enkelt att sortera, även för ovana återvinnare. Med Envacs lösning är det enkelt att uppfylla kraven i den nya förpackningsförordningen.

Samtliga påsar slängs i samma kärl eller sopsugsinkast. Påsarna sorteras sedan optiskt, baserat på färg, i sorteringsanläggningen. Det innebär färre transporter vilket leder till både minskade kostnader och mindre utsläpp av växthusgaser.

Att samtliga påsar slängs i ett enda kärl sparar också utrymme för slutanvändarna som inte behöver göra plats för flera olika sopkärl utomhus.

Följ med SVT till Ljungbys optiska sorteringsanläggning

Enklare källsortering

Grunden i all återvinning är att få användarna att källsortera hemma. Men att få användare engagerade och motiverade till att sortera och återvinna är ofta en utmaning. En nyckel till ökad motivation är att både informationen och sorteringen i sig är enkel.

Vi har lång erfarenhet och den lokala expertis som behövs för att sprida information och anpassa systemet till olika förutsättningar.

I projektet GrowSmarter ökade återvinningsgraden med 65% i bostadsområdet Valla Torg i Stockholm.

Läs mer om GrowSmarter

Optisk sortering + AI
= smart hållbarhet

Vårt systems färgkodning möjliggör insamling av data och analys med Artificiell Intelligens när påsarna sorteras.

Systemet kan samla in information om volymer för olika typers återvinning, hur bra användarna källsorterat, när olika typer av återvinning slängs och mycket mer.

Datan använder vi sedan för att ytterligare förbättra och optimera vårt system. Med hjälp av AI kan vi även konfigurera systemets kapacitet och hur ofta kärl och inkast ska tömmas. Dessutom kan vi använda datan för att motivera användarna till ännu bättre källsortering. Det gör vårt system smartare och mer hållbart än traditionell återvinning.

Textilinsamling blir enkelt med optisk sortering!

Från och med den 1 januari 2025 ska kommuner samla in även textilavfall från hushåll separat. Det är ett steg mot en mer cirkulär hantering av textilier i landet som Regeringen nu beslutat om som syftar till att mer textilier ska återanvändas och återvinnas. Idag materialåtervinns nämligen mindre än 1 procent av allt textilavfall i Sverige enligt Naturvårdsverket.

För kommuner som har optiska sorteringsanläggningar kan omställningen bli både enkel och effektiv. Det adderas helt enkelt en färgad påse att slänga textilier i. Den slängs i samma kärl som dina andra påsar och sorteras sedan på anläggningen efter att det hämtats.

En skräddarsydd lösning

Återvinning är kärnan i en cirkulär ekonomi, men gamla och traditionella metoder kan vara både utmanande och kostsamma. Våra optiska sorteringslösningar kan användas av städer och områden av alla storlekar och kan minska transport- och insamlingskostnaderna med över 50 % jämfört med konkurrerande system.

En optisk sorteringsanläggning skräddarsys efter kommunens behov och utmaningar där vi anpassar anläggningen efter mängden avfall. Systemet kan hantera matavfall, papper, plastförpackningar, metall, textil, tidningar, färgat och ofärgat glas osv.

Optisk sortering kan användas både i områden med sopsug och med manuell insamling. Det innebär att din befintliga utrustning inte behöver bytas ut.

Kontakta oss idag för din skräddarsydda lösning

Projekt

Optiska sorteringslösningar är en hållbar, kostnadseffektiv och smart lösning för alla kommuner oavsett förutsättningar. Läs mer om några av våra olika projekt inom sortering och se hur bland annat Halmstad, Eskilstuna och Linköping har valt att göra sin avfallsinsamling smartare.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält