Kort om

GrowSmarter – ett EU-finansierat projekt som skapades för att demonstrera tolv smarta miljölösningar inom energi, infrastruktur och transport för en minskad klimatpåverkan och energianvändning.

I projektet deltog åtta europeiska städer i samarbete med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla dessa smarta lösningar för urban hållbar tillväxt.

Stockholm, Barcelona och Köln var demonstrationsstäder och projektet pågick 2015-2019.

Envac har kombinerat sopsug med optisk sortering med färgkodade påsar. Systemet med dubbelteknologin innehåller smart styrteknik, ger feedback till användare, ägare och operatörer. Det har också minimerat Envacs installationskostnad genom att samla in flera avfallstyper genom ett och samma sopnedkast i motsats till att ha ett nedkast per avfallstyp.

De flesta av GrowSmarter lösningarna implementerades i det befintliga området vid Valla torg i Årsta i Stockholm.

GrowSmarter projektet Stockholm

Visionen

Målet är att förbättra livskvaliteten för de boende och öka avfallets återvinningsgrad.

Minskad trafik med sopbilar minskar koldioxidutsläpp och det krävs mindre utrymme för avfallshanteringen än innan. Denna frigjorda yta kan istället användas till gemensamma utrymmen som exempelvis cykelrum.

Genom att kombinera RFID-teknik med optisk sortering kan avfall som samlas in vägas, mätas och granskas för att ge kommunen realtidsdata om avfallsvolym och typ. Den insamlade datan används för att förändra slutanvändarnas beteende och öka återvinningsvolymerna.

Envacsystemet samlar in fyra avfallstyper; rest-, matavfall, plast- och pappersförpackningar för 350 lägenheter och 450 boende.

Det behövs endast ett sopinkast för alla fyra avfallstyper. Sopsugsterminalen i Valla torg, dit avfallet transporteras, är liten och precis som inkasten krävs det mindre plats än tidigare avfallshantering.

På samma sätt krävs det bara en containerlastbil som hämtar containern när den är full. Detta sparar resurser och minskar koldioxidutsläpp.

Den fulla containern hämtas och körs vidare till en optisk sorteringsanläggning. Där sorteras de olikfärgade påsarna automatiskt och varje avfallstyp går vidare för bearbetning/efterbehandling.

Resultatet

  • 90% minskning av sopbilstrafik genom att ersätta flera bilar med en.
  • 66% minskning av restavfallet, de boende har blivit bättre på att sortera sitt avfall så det som hamnar i den vanliga soppåsen har minskat.
  • Etablerat en smart lösning av avfallsinsamling genom att förse kommunen med realtidsdata om hantering, tider och typen av avfall som slängs.
  • Gjort processen för insamling av avfall transparent. Genom RFID-teknik och insamlad data som återkopplas till användarna förstår dem bättre deras avfallspåverkan. Det ger också kommunen en åtgärdbar kännedom.
  • Spelat en avgörande roll i utformningen av en hållbar stad.
  • Minskat utrymmet för avfallshantering genom att ersätta fyra Envac inkast med endast ett, en process möjlig genom införandet av optisk sorteringsteknik
  • Tillhandahållit en hållbar avfallsinsamling som använder luftflöde till att transportera och samla in 130 ton avfall per år, från sopinkasten till terminalen.
Stockholms stad är glada att ha Envac som partner i detta projekt. För oss är det viktigt att fortsätta visa nya innovativa lösningar för att utveckla ett smartare och mer inkluderande Stockholm. Avfallshantering är ett av de områden vi vill fortsätta utveckla för att minimera dess inverkan på både lokal och global miljö.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält