Insights

Hållbarhet,Smart City

Hantering av faror förknippade med manuell avfallshantering och framtida möjligheter

Att hantera avfall, främst genom manuell hantering, innebär att navigera i en miljö fylld av potentiella faror. Dessa utmaningar understryker behovet av en omfattande strategi för att skydda både individer och vår planet.

Långt mer än enbart insamling av avfallet inkluderas inom avfallshantering. Den berör även avgörande frågor om miljömässig hållbarhet och mänskligt välbefinnande. Att hantera avfall, främst genom manuell hantering, innebär att navigera i en värld fylld av potentiella faror. Dessa utmaningar understryker behovet av en omfattande strategi för att skydda både individer och vår planet. När vi analyserar detaljerna av manuell avfallshantering och utforskar avancerade metoder för att hantera smutsiga textilier inom hälso- och sjukvården, utvidgar vi vårt fokus till att minska hälsorisker, skydda arbetstagare och förbättra miljöskyddet.

Riskerna med manuell avfallshantering

Manuell avfallshantering är en högriskfaktor som utsätter arbetare för en mängd olika faror:

 1. Hälsorisker: De som är engagerade/arbetar med manuell avfallshantering samt sortering och bortforsling av avfall utsätts för en mängd skadliga ämnen och kemikalier, vilket ökar risken för hälsoproblem.
 2. Skaderisker: Manuell avfallshantering innebär risk för skador från vassa föremål, tunga lyft eller kontakt med farliga material.
 3. Miljö- och ekonomiska bieffekter: Otillräcklig hanterad avfallshantering leder till miljöföroreningar, såsom markkontaminering, vatten- och luftföroreningar. Det kan även leda till betydande ekonomiska konsekvenser på grund av de följande hälsoriskerna och nödvändigheten av miljösanering.
 4. Psykologisk påverkan: De dåliga arbetsförhållandena som är förknippade med manuell avfallshantering kan påverka de involverade individernas psykiska hälsa.
 5. Otillräcklig avfallssortering: Manuell hantering leder ofta till otillräcklig avfallssortering, vilket minskar effektiviteten i återvinningsprogram och ökar mängden avfall som hamnar på soptippar.
 6. Påverkan på biologisk mångfald och djurliv: Otillräckligt hanterat avfall kan skada djurlivet och den biologiska mångfalden. När avfall inte hanteras korrekt kan det hota djur på land och i vattenmiljöer. Detta kan inträffa när djur av misstag äter avfall eller trasslar in sig, vilket kan leda till allvarliga skador eller till och med död. Djurlivet kan också drabbas av de giftiga effekterna av vissa material, vilket ytterligare hotar deras populationer och den övergripande balansen i ekosystemen.

Dessa utmaningar återspeglas i vardagen för dem som arbetar i främre ledet. En nyligen publicerad rapport från det brittiska Arbetsmiljöverket (HSE) visar att en av de främsta orsakerna till olyckor som leder till mer än sju dagars frånvaro inom avfallsbranschen är arbetsuppgifter som involverar manuell hantering.

Färsk statistik från det brittiska Arbetsmiljöverket visar att avfallsbranschen har den näst högsta olycksfrekvensen per 100 000 arbetare, med en frekvens på 4,08, vilket är dubbelt så mycket som byggindustrin, som har en frekvens på 1,72. Under åren 2016/17 – 2022/23 drabbades 4 000 arbetare av icke-dödliga skador på sju år. 32% av olyckorna berodde på halk- och snubbelolyckor eller fall på samma nivå, och 25% skadades vid hantering eller lyft. Om vi tittar på data som täcker bara 2023, säger rapporten att 1 616 icke-dödliga skador rapporterades i RIDDOR under 2022/23, och 1 190 (74%) av dessa ledde till mer än sju dagars arbetsoförmåga. Den traditionella avfallsinsamlingsbranschen har en stor möjlighet att förbättra säkerheten för sina arbetare. Med ett sopsugssystem elimineras behovet av manuell hantering.

Recent report from UK Health and Safety Executive (HSE)

A recent report from UK Health and Safety Executive (HSE) shows that one of the top reasons for accidents leading to more than seven days of abscence in the waste industry comes from work tasks involving manual handling.

 • Strike against something fixed or stationary
 • Contact with moving machinery
 • Injuried while handling, lifting or carrying
 • Struck by moving vehicle
 • Struck by moving, including, flying or falling object
 • Fall from height
 • Slips, trips or falls on same level

Vad framtiden erbjuder

Att implementera ett automatiserat avfallsinsamlingssystem (sopsug) erbjuder en omfattande lösning på de risker och den ineffektivitet som identifieras vid manuell avfallshantering. Genom att utnyttja teknologin kan sopsugssystemet avsevärt minska hälsorisker, reducera risken för skador och främja miljömässig hållbarhet.

 1. Minskade hälsorisker
  Det slutna systemet minimerar människors exponering för farliga ämnen och kemikalier som kan finnas i avfall genom att automatisera insamlings- och sorteringsprocesserna. Denna automatisering minskar arbetarnas direkta kontakt med skadliga material, vilket därmed minskar risken för hälsoproblem.
 2. Minskad skaderisk
  Automatiserade system eliminerar behovet av fysisk avfallshantering, vilket minskar risken för skador relaterade till lyft av tunga föremål eller oavsiktlig kontakt med vassa, kontaminerade material. Detta skyddar arbetarna och minskar frånvaron på grund av arbetsrelaterade skador, vilket ökar produktiviteten.
 3. Miljömässiga och ekonomiska fördelar
  Genom att optimera avfallshanteringen minskar miljöpåverkan från avfallshantering avsevärt. Förbättrad sortering leder till mer effektiva återvinningsprocesser, vilket minskar mängden avfall som skickas till deponier. Detta minimerar i sin tur föroreningar av mark, vatten och luft samt adresserar ekonomiska frågor genom att sänka kostnaderna förknippade med hälsorisker och miljösanering.
 4. Psykologiskt välbefinnande
  Övergången till ett automatiserat system förbättrar arbetsförhållandena och minskar stigmat som är förknippat med manuella avfallshanterinsgarbeten. Genom att lyfta fram arbetarnas roll från manuellt arbete till övervakning och underhåll av systemet kan deras arbetstillfredsställelse och psykiska hälsa förbättras.
 5. Skydd av viltliv och biologisk mångfald
  Ett sopsugssystem kan hjälpa till att korrekt hantera avfall, vilket förhindrar att det skadar viltliv och ekosystem. Genom minskad risk för att avfall hamnar i naturliga habitat minskar hoten mot viltlivet och biologisk mångfald avsevärt, såsom förorening och att djur äter eller fastnar i avfallet.
 6. Att hantera den höga olycksfrekvensen
  Som Storbritanniens hälso- och säkerhetsmyndighet (Health and Safety Executive) framhöll, kan integreringen av sopsugssystem rikta sig till den oroande olycksfrekvensen inom avfallsbranschen. Olyckor kan avsevärt minskas genom att eliminera manuella uppgifter som är benägna att orsaka halkningar, fall och skador vid hantering av avfall.

Att implementera ett automatiserat avfallsinsamlingssystem kan revolutionera hanteringen av utmaningarna med manuell avfallshantering på ett övergripande sätt. Det erbjuder ett säkrare, mer effektivt och miljövänligt alternativ som stämmer överens med dagens behov av hållbara avfallshanteringspraxis. Övergången till automatiserade system gynnar de som direkt är involverade i avfallsinsamling och hantering och bidrar till det bredare målet att bevara vår miljö för kommande generationer.

Hur Envac arbetar med

SMARTA STÄDER

att samla in data och optimera nätverket av lösningar för att förbättra hållbar stadsplanering

Läs mer om Envacs resa för att göra stadsmiljöer renare och hälsosammare

Historien

Första vakuumsystemet

för avfallshantering

Läs mer Ikon av högerpil
Byggnaden

Smarta städer

med innovation

Läs mer Ikon av högerpil
Avtryck

På hållbar

stadsutveckling

Läs mer Ikon av högerpil

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält