Kort om

Sundbyberg, som är beläget strax norr om Stockholm, är den minsta men tätast befolkade kommunen i Sverige. Med över 40 procent av kommunens lägenheter anslutna till ett automatiserat avfallsinsamlingssystem, sopsug, är Sundbyberg stolt över att vara den kommun som har det högsta antalet användare i världen.

När Stora Ursvik, känt som Sundbybergs gröna hörn, bestämde att minimera trafiken i området utsågs Envac för att bygga vidare på deras goda rykte som en sopsugskommun.

Betongvägg på sopsugsterminalen smyckad med björkträd.

Projektet

Envac har designat ett system med 300 sopinkast och ett underjordiskt rörnätverk på över 3 000 meter – i genomsnitt ett inkast var tionde meter – för att säkerställa täckning och maximal insamling från de lägenheter, skolor och företag som använder systemet.

I nära samarbete med Stora Ursvik utvecklade Envac ett system som maximerar och möjliggör ytbesparing i marknivå som vanligtvis är reserverade för soprum. Denna yta kan istället användas till ytterligare lägenheter eller kommersiella ändamål.

I överensstämmelse med Envacs “out of sight out of mind” filosofi transporteras allt avfall under jord med programmerade intervaller eller när inkasten är fulla. Tunga sopbilar och utsläpp har minskat avsevärt.

En av de mer utmärkande detaljerna med systemet är den 250 kvadratmeter gröna väggen (the living wall), som täcker ena sidan på sopsugsterminalen. Den består av mer än 10 000 plantor av 67 olika sorter. Vid valet av växter har det tänkts på den biologiska mångfalden varför många är sådana som lockar till sig fjärilar, bin och andra insekter.

Växtväggen gör så att en av de få komponenterna i sopsugssystemet som syns ovanför jord smälter bra in i miljön.

Terminalen är också den första BREEAM certifierade industribyggnaden i Sverige, den har uppnått den internationella standarden Excellent rating.

När projektet är färdigställt 2035 så kommer Envac hantera avfallet från åtminstone 8 500 lägenheter.

9 ton/dag

Insamlingskapacitet

3 fraktioner

Mat-, restavfall och papper

300 inkast

När projektet är färdigt

3 000 m transportrör

2 000 växter och örter

pryder en av väggarna på sopsugsterminalen

Resultatet

Stora Ursviks Envacsystem, som till 100 procent ägs av Sundbybergs stad, driftsattes 2014. En simulering av projektet utfördes 2007 av konsulten Sweco. Den inkluderade 3 488 lägenheter och 135 000 kvadratmeter kontorslokaler och visade hur installationen av en sopsug skulle:

Spara 20–30 m2 yta per lägenhetsbyggnad, var och en med ca 40 lägenheter, som annars hade varit avsett till förvaring av sopkärl. Ytan har istället använts till att bygga fler bostads- och kommersiella enheter, givit ett större värde för byggföretagen och gjort det möjligt för Stora Ursvik att välkomna fler invånare och företag till området.

Reducera den årliga avfallsrelaterade tunga trafikens rörelse i området från 2 881 km (vid användandet av traditionella avfallsinsamlingsmetoder) till 250 km, vilket gör området säkrare för barn och vuxna.

Minska på antalet vägkorsningar gjorda av sopbilar från 19 188 till 1 972 stycken, ytterligare minska risken för trafikrelaterade olyckor.

Sundbyberg är en kommun med höga ambitioner när det gäller avfallshantering och att uppfylla EU:s mål. Att integrera automatisk avfallsinsamling i vår insamlingsstrategi spelar inte bara en nyckelroll utan gör det också möjligt för oss att maximera markytan i ett område där markpriserna är höga och stadsområdet tätbefolkat. Vi är glada att vi nu också samlar in matavfallet via systemet. Vi känner en stolthet över att vara en ”sopsugskommun” som använder tekniken för att förbättra miljön för alla som bor och arbetar inom Sundbyberg.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält