Världsunikt forskningsprojekt inom avfallshantering skalar upp
i Norra Djurgårdsstaden

Reduce, Reuse, Recycle – ReFlow utökar

Vinnova-projektet ”Reduce, Reuse, Recycle” syftar till att i grunden förändra avfallshantering genom implementeringen av en ny IoT-baserad infrastruktur. Denna infrastruktur integrerar återvinning, återbruk och delningsekonomi över en hel stadsdel. Projektet är också unikt i storlek och sitt fokus på beteendevetenskaplig forskning. Detta banbrytande forskningsprojekt i Norra Djurgårdsstaden är initierat av Stockholm Vatten och Avfall, i samverkan med KTH, Universitetet i Agder, Envac och flera lokala fastighetsägare.

Med en ökande global trend av växande avfallsmängder, särskilt i stadsdelar med flerbostadshus, står många städer inför flera utmaningar. Bland annat att effektivisera sin avfallssortering, minska den totala avfallsmängden samt öka utsortering av matavfall och plastavfall. Detta projekt utgör ett viktigt steg för Stockholm Vatten och Avfall att utveckla nya metoder för att möta målen i sin avfallsplan.

”Vi hoppas med detta mycket centrala projekt att starkt kunna bidra till att säkra våra egna och stadsdelens högt uppsatta hållbarhetsmål. Genom att digitalisera och tillgängliggöra avfallshantering för boende kan vi också få helt ny statistik på användning, felanmälningar, mängder avfall och återvinning för stadsdelen och därigenom också få underlag för vart vi behöver lägga våra resurser framåt för att nå våra mål.”
Lars-Olov Andersson, ansvarig sopsug, Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer om projektet hos Stockholm Vatten och Avfall

Återvinningsguide i smartphone hos en invånare i Norra Djurgårdsstaden.
Återvinningsguide i telefonen hos en invånare i Norra Djurgårdsstaden.

Sopsugslösningen i Norra Djurgårdsstaden får sällskap av IoT-teknologi

En central del av projektet är sopsugen som uppgraderas med Internet-of-Things-teknologi (IoT), bland annat genom appen Envac ReFlow. Denna teknologi möjliggör inte bara en optimerad drift. Det underlättar även interaktioner mellan de boende, fastighetsbolagen, infrastrukturen för avfall och kommunen. Förväntningarna är att detta inte bara kommer att förbättra infrastrukturen, utan också förändra hur de boende uppfattar och engagerar sig i stadsdelens avfallshantering.

Boende i Norra Djurgårdsstaden kommer att gynnas av projektets framsteg genom ett mer intelligent avfallssystem med användarvänliga verktyg för att bland annat se status på inkast, statistik på användande, anmäla eventuella stopp, anpassade sorteringsguider och smarta och enkla tips som gör skillnad i vardagen. Dessa verktyg syftar till att ge invånarna en djupare förståelse för sortering och hur de kan bidra till stadens hållbarhetsmål.

Projektet syftar till att utforska hur digitala lösningar kan främja bättre sortering och därigenom bidra till en enklare och mer hållbar vardag för invånarna i Norra Djurgårdsstaden. Projektmålen omfattar en ökad sortering, minskade avfallsmängder, färre driftsstörningar och en ökad kundnöjdhet.

”Med projektet sätter vi en ny standard inom avfallssektorn som äntligen digitaliseras. Detta underlättar sorteringen i stadsdelen och bidrar till hållbarhetsmålen, genom att sammanlänka medborgarna med sina avfallssystem för att minska trösklarna och inspirera till en mer hållbar vardag.” David Enarsson, Projektledare, LocalLife/Envac ReFlow.

Exempel på QR-kod på sopinkast för att anmäla stopp.

Ökad sorteringsgrad på 48%

Under de senaste två åren har tester genomförts i kvarteret Hornslandet som visat på mycket positiva resultat. Bland annat har vi sett en minskning på 55% av serviceärenden för inkasten kopplade till sopsugen. Detta eftersom användarna själva kan anmäla stopp vilket skapar en automatisk tömning i systemet. De första testen visade också ökad sorteringsgrad i sopsugssystemet med 48% och en 170% ökning av plaståtervinning. De boende rapporterar även om en förändring i sin syn på avfallshantering. Från att ha upplevts som en individuell börda till att nu ses som en värdefull och gemensam aktivitet som bidrar till ett mer hållbart boende.

”Projektet har en världsunik skala, design och angreppssätt. Vi bryter helt ny mark för att bygga ny kunskap inom avfallsrelaterade beteenden. Därför har projektet fått mycket hög uppmärksamhet inom akademin.” Henrik Siepelmeyer, doktorand på Universitet i Agder och på KTH, beskriver sin forskning i projektet.

Mer information om projektet:
Lars-Olov Andersson, Stockholm Vatten och Avfall, lars-olov.andersson@svoa.se
David Enarsson, LocalLife/Envac ReFlow david@envacreflow.com

Stockholm Vatten & Avfall

IoT Sverige/Vinnova

RE3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält