Åpenhetsloven

inkludert informasjon om åpenhetsloven på Envac

Generell beskrivelse av vårt arbeid med åpenhetsloven

Vi er en del av Envac AB som er et internasjonalt konsern med utsalgssteder over hele verden. Envac AB er eid av Stena Adactum, og er en del av Stena-konsernet. Det norske selskapet består av 3 kontorer med hovedkontor i Oslo. Vi er en del av Region Nord-Europa og deler støttefunksjoner innkjøp, ledelse, utvikling og logistikk.

Vi prosjekterer, leverer og drifter avfallssug-systemerer primært i det norske markedet. Produksjonen av deler til anlegg skjer primært i Sverige, Spania og Tyskland, med leverandører av de viktigste råvarene fra samme land. Anlegg monteres i Norge, med lokale norske montasjeforetak. Innkjøpsavdeling i regionen driver innkjøps- og logistikk. Vi kjøper transporttjenester fra ulike leverandører fra gang til gang.

Envac gruppen har en global code of conduct som alle datterselskap skal etterleve. Alle medarbeidere gjennomgår en opplæring i code of conduct når de starter sin ansettelse. Denne fornyes hvert tredje år, hvor man må lese igjennom samt også demonstrere at man har forstått innholdet. Status for dette følges opp årlig igjennom innrapportering til sentralt system for holdbarhetsrapportering.

Om det er mistanke om brudd på våre code of conduct finnes det polices, rutiner og prosesser for hvordan våre medarbeidere skal agere, og dette er gjort tilgjengelig på selskapets intranett i tråd med gjeldende EU-direktiv for varslingssystem. Som støtte har Envac en tredjepartsleverandør der medarbeidere og eksterne parter anonymt kan rapportere mistenkte avvik mot code of conduct, hvorpå det gjennomføres en utredning av rapporterte avvik. 

I Envacs innkjøpsprosess inngår kontinuerlig overvåking og utvikling av våre leverandører. Dette arbeidet inkluderer kontinuerlige besøk, skriftlig evalueringsskjema, oppfølging av avvik, gjennomgang av sertifikater og retningslinjer, samt utarbeidelse av en driftsplan. Leverandørene som er klassifisert som kritiske, har alle undertegnet Envacs leverandørkodeks eller har tilsvarende dokumenter selv.

Vi behandlet åpenhetsloven som eget tema i styre møte i november 2022. Daglig leder har det overordnede ansvaret for etterfølgelse av loven, og rapporterer til styret hvert år. Daglig leder følger opp det nasjonale arbeidet. Supply Chain-direktør har ansvaret for vurderingene av våre utenlandske leverandører.

Våre aktsomhetsvurderinger – Metode

Aktsomhetsvurderingar i Norge
Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved den norske virksomheten som lav, og har ikke prioritert videre tiltak i Norge nå.

Aktsomhetsvurderinger utenfor Norge
Envacs leverandørbase er hovedsakelig svensk og nordeuropeisk, noe som generelt innebærer mindre risiko for negative sosiale atferdsmønstre og strukturer. Selv innkjøpte materialer (for eksempel stål) kommer hovedsakelig fra svensk opprinnelse.

Diskusjoner om etterlevelse og betydning har blitt ført, og dette er noe som blir fokusert på under leverandørbesøk. Envac har et nært forhold til sine leverandører og gjennomfører hyppige besøk på stedet. For øyeblikket har alle leverandører signert Code of Conduct, og ytterligere har egne retningslinjer

Våre aktsomhetsvurderinger – Faktiske funn

  • Vi har ikke avdekket brudd eller særlige utfordringer ved vår drift i Norge. 
  • Ingen større avvik ble identifisert i løpet av 2023 ved leverandørbesøk utenfor Norge
  • Mindre avvik som ble oppdaget inkluderte for eksempel dårlig arbeidsbelysning innen produksjon. Avviket har blitt diskutert og ført inn i leverandørens driftsplan.

Videre tiltak og forventede resultater
For norske underleverandører er planlagte tiltak å gjøre de kjent med vår code of conduct og at de skal signere den. Samtidig vil det gjennomføres både besøk og uanmeldte kontroller gjennom året.

I løpet av 2024 vil det bli gjennomført en mer omfattende risikovurdering som omfatter hele leverandørgrunnlaget, uavhengig av betydningen for virksomheten. Vurderingen vil ta hensyn til økte risikoer innenfor visse bransjer, for eksempel entreprenørvirksomhet og renholdstjenester, leverandører utenfor Europa, samt leverandører der underleverandører medfører større risiko, for eksempel innen elektronikk.

Åpenhetsloven 2024-04-25

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt