Insights

Optisk sortering

Optisk sortering av avfall: En modern lösning för hållbar återvinning

Optisk sopsortering är en modern, effektiv och miljövänlig återvinningsmetod som använder avancerade kamerasystem, sensorer och maskininlärningsalgoritmer för att snabbt och noggrant identifiera och sortera olika typer av avfall för effektiv kassering eller återvinning.

Optisk sortering av avfall är en modern, effektiv och miljövänlig återvinningsmetod som använder avancerade kamerasystem, sensorer och maskininlärningsalgoritmer för att snabbt och noggrant identifiera och sortera olika typer av avfall för effektiv kassering eller återvinning. Denna process involverar användning av färgkodade påsar som är specifika för varje typ av återvinningsbart material, vilket gör det enkelt för användarna att sortera sina återvinningsbara material. Påsarna slängs i samma avfallskärl eller inlopp och transporteras till sorteringsanläggningen, där de separeras utifrån sin färg och placeras i motsvarande behållare.

Minska avfallets påverkan på miljön


Korrekt avfallshantering är en väsentlig aspekt för att minska avfallets miljöpåverkan, och optisk avfallssortering är ett mycket effektivt verktyg som kan bidra väsentligt till detta arbete. Optisk avfallssortering använder avancerade kamerasystem och maskininlärningsalgoritmer för att snabbt och exakt identifiera och sortera olika avfallsmaterial för effektiv kassering eller återvinning.

Tekniken innebär att man använder sensorer som kan detektera de unika spektrala signaturerna för olika material, vilket möjliggör deras exakta identifiering och separation. Optisk avfallssortering är särskilt användbar för att sortera efterkonsumtionsavfall, inklusive plast, glas, papper och metall. Dessa material matas först in i en behållare, där de skannas av sensorerna och sorteras med hjälp av luftstrålar eller mekaniska armar. Det sorterade materialet kan sedan vidarebehandlas genom olika metoder, såsom kompostering eller anaerob rötning, för att underlätta säker bortskaffande eller återanvändning. Korrekt avfallshantering är avgörande för att förhindra miljöskador och skydda människors hälsa. Optisk avfallssorteringsteknik kan hjälpa till att minska mängden avfall som hamnar på deponier eller havet, minimera risken för föroreningar och bevara naturliga livsmiljöer.

Genom att samarbeta med andra avfallsbehandlingsmetoder utgör optisk avfallssortering en innovativ och mycket effektiv lösning för att hantera miljöpåverkan från avfall.

Optical waste sorting is a modern, efficient, and environmentally friendly method of recycling that utilises advanced camera systems, near-infrared sensors, and machine learning algorithms to swiftly and accurately identify and sort various types of waste materials for efficient disposal or recycling.

Optisk sortering i kombination med automatiserat sophämtningssystem

Optisk sortering är nästa generations lösning för återvinning. Genom att använda optiska sorteringslösningar kan städer av alla storlekar minska transport- och insamlingskostnaderna med minst 50 % jämfört med andra system.

Det optiska sorteringssystemet kan användas med Envacs automatiserade avfallsinsamlingssystem eller kan läggas till traditionella metoder för avfallsinsamling för att modernisera dem. Målet är att motivera användarna att sortera sina återvinningsmaterial, även om de är nya inom återvinning. Påsarna slängs i samma avfallskärl eller inlopp och transporteras till sorteringsanläggningen, där de separeras utifrån sin färg och placeras i motsvarande behållare. Detta effektiviserar transporter och minskar kostnader och utsläpp.

Invånare och användare sorterar avfall från återvinningsbart material hemma. Tydlig information och enkel separation och kassering är nyckelfaktorer för framgång. Att samarbeta med systemägaren för att skräddarsy informationen kan leda till ökat användarengagemang.

Envac har framgångsrikt implementerat systemet i GrowSmarter-projektet på Valla Torg, Stockholm. Hushållen minskade sitt allmänna avfall med 65 % efter att vi bytte ut deras gamla återvinningsmetoder i detta projekt. Systemet samlar in information om vikt per fraktion, hur väl användarna har utfört sorteringen, hur återvinningsbart material kasseras och mycket mer. Dessa data används för att optimera systemet utöver alla konventionella system. Tekniska framsteg möjliggör konfigurering av systemets kapacitet och insamlingsintervall och ökar återvinningen ytterligare, vilket gör systemet hållbart och smart.

Det optiska sorteringssystemet kan hantera återvinningsbart material som matavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall, textilier, tidningar, färglöst glas, färgat glas och brännbart avfall. Med sådan flexibilitet kan Envac tillhandahålla ett system som passar alla behov och alla storlekar på stad eller kommun.

Lär dig mer om Optisk Sortering

Textilinsamling

Från och med den 1 januari 2025 ska kommuner samla in även textilavfall från hushåll separat. Det är ett steg mot en mer cirkulär hantering av textilier i landet som Regeringen nu beslutat om som syftar till att mer textilier ska återanvändas och återvinnas. Idag materialåtervinns nämligen mindre än 1 procent av allt textilavfall i Sverige enligt Naturvårdsverket.

För kommuner som har optiska sorteringsanläggningar kan omställningen bli både enkel och effektiv. Det adderas helt enkelt en färgad påse att slänga textilier i. Den slängs i samma kärl som dina andra påsar och sorteras sedan på anläggningen efter att det hämtats.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält